REALIZACJA

Kontrakty / umowy

Moduł zawiera informację o kontraktach (umowach sprzedaży) z klientami. Zawiera informacje o zakresie i warunkach dostawy produktów i usług, na formularzach uwidocznione są relacje z powiązanymi informacjami zgromadzonymi w systemie CRM.

Informacje:

 • Numer kontraktu, nazwa (do wyszukiwania)
 • Dane klienta, adres fakturowania i wysyłkowy
 • Typ umowy, status, czas ostrzeżenia o wygaśnięciu umowy
 • Daty rozpoczęcia i zakończenia, cykl fakturowania
 • Warunki płatności
 • Pozycje kontraktu z produktami/usługami, cenami, kosztami, ilością, jednostką miary
 • Sumy: wartości, marż, kosztów
 • Inne dane według wymagań

Relacje do:

 • Działań (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne),
 • Klienta, kontaktu,
 • Okazji sprzedaży,
 • Dokumentów (np. zamówienie klienta),
 • Wycen (ofert),
 • Zleceń fakturowania,
 • Projektów,
 • Problemów,
 • Innych modułów (według wymagań)

Zlecenia fakturowania

Zlecenie fakturowania jest podstawą wystawienia faktury sprzedaży. Generowane jest z umowy sprzedaży jako jednorazowy dokument lub cykliczny (miesięczny, kwartalny, roczny).

Informacje:

 • Numer zlecenia, nazwa (do wyszukiwania)
 • Dane klienta
 • Numer faktury (do wypełnienia przez integrator z ERP)
 • Etap zlecenia fakturowania
 • Data fakturowania, data sprzedaży
 • Termin płatności,
 • Pozycje faktury z produktami/usługami, cenami, kosztami, ilością, jednostką miary
 • Sumy: wartości, marż, kosztów
 • Inne dane wprowadzone według wymagań

Relacje do:

 • Działań (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne), notatek,
 • Klienta, kontaktu (odbiorca faktury),
 • Umowy (kontraktu)
 • Innych modułów (według wymagań)

Zapotrzebowania

Generowanie zapotrzebowań na zasoby, narzędzia, sprzęt wymagany w procesie realizacji kontraktu.

 • Dokument zapotrzebowania na sprzęt, auto, wymagane do realizacji zadań
 • Rejestracja dostaw: pocztowych, kurierskich
 • Generowanie protokołów z odbioru sprzętu, usługi, zasobu

Workflow - sekwencja realizacji zadań

 • Dynamiczne zmiany statusów zadań (lub np. etapów działania) w powiązaniu z innymi modułami lub innymi programami w zależności od zmian informacji, zdarzeń. Może się to odbywać bez działania użytkownika: np. zostanie wprowadzony jakiś parametr w innym programie, module.
 • Przykładami są: przepływ etapów sprzedaży lub integracji między dwoma aplikacjami, przekazywanie umów do koordynatora do akceptacji

Kalendarz działań

Do organizacji działań realizacji kontraktu bardzo przydatny jest kalendarz z możliwością wpisywania planowanych i wykonanych spotkań, zadań, rozmów telefonicznych.

 • W pole kalendarza można wpisać wykonane lub zaplanowane działanie: spotkanie, rozmowę, zadanie
 • Widok dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny kalendarza
 • Widok współdzielony, do przeglądania kalendarza innych użytkowników (wg struktury organizacyjnej)
 • Przeciąganie i upuszczanie działań w inne miejsce w kalendarzu

Działania

W modułach: rozmowy tel., spotkania, zadania, może notować, planować przyszłe spotkania, zadania, rozmowy tel. lub zapisywać wynik zadań, spotkań, rozmów itd.
Ważnym elementem CRM jest organizacja pracy, zarówno od strony nałożonych zadań przez kierownika jak również organizacji pracy własnej pracownika. Użytkownik ma do dyspozycji moduł Działania: rozmowy tel., spotkania, zadania, w których może notować, planować przyszłe spotkania, zadania, rozmowy tel. lub zapisywać wnioski z zadań, spotkań, rozmów itd. Moduł Działania jest użyteczny zwłaszcza w obszarze zarządzania działaniami handlowców.

Informacje:

 • Temat (nazwa do wyszukiwania)
 • Priorytet, data rozpoczęcia, zakończenia
 • Rodzaj (spotkanie, zadanie, rozmowa telefoniczna)
 • Czas trwania, miejsce spotkania
 • Status (nierozpoczęte, planowane, zakończone)
 • Osoba kontaktowa, uczestnicy spotkania
 • Osoba odpowiedzialna z naszej strony
 • Typ (inicjowane przez klienta/namiar, przez nas)
 • Przypomnienie przed terminem spotkania, rozmowy
 • Inne dane wprowadzone według wymagań

Relacje do:

 • Namiarów, klientów, kontaktów, okazji, projektów, problemów, kontaktów, wycen
 • Innych modułów (według wymagań)

Kierownik zespołu może organizować czas dla swoich pracowników, planować działania, następnie analizować wyniki tych zadań, spotkań rozmów.

 • Przykład: kierownik planuje rozmowy telefoniczne do poszczególnych klientów i przydziela je pracownikom.
 • Po zrealizowaniu działania pracownik wpisuje wnioski, status, czas, datę, czas przypomnienia dalszych działań.

Zamówienia i Dokumenty

Zbieranie, przetwarzanie informacji o zamawianych produktach, usługach w ramach umowy. Wyszczególnienie produktów, usług, opisanie ich ilości, kwot, dostawców.

 • Generowanie z umowy zamówienia

Załączanie plików w relacjach do modułów: okazje sprzedażowe, umowy i klienci. W danym dokumencie należy określić :

 • Nazwę dokumentu
 • Kategorie oraz podkategorie
 • Datę publikacji/ wygaśnięcia
 • Wersję
 • Określić typ dokumentu(szablon, szkic, itd.)

Najważniejszą funkcjonalnością modułu jest dołączanie pliku z dysku użytkownika.

Generowanie pliku do wydruku

Wydruki PDF- generowanie dokumentu : wyceny, zamówienia, umów gotowego do wydruku i podpisania. Moduł PDF dane możliwość stworzenia szablonów które można użyć do opisywania danych w wiadomościach e-mail, kontraktach, zlecenia, informacjach o kliencie itd.
Moduł posiada możliwość:

 • zbudowania tabel
 • wklejania obrazów
 • wprowadzania tekstu oraz edytowania go
 • tworzenia automatycznych relacji aby powstały szablon automatycznie wypełniał się danymi klienta
 • W widoku tworzenia modułu otrzymujemy do dyspozycji miejsce naprowadzenie tekstu oraz ikony do edytowania

Start typing and press Enter to search