BACKOFFICE SPRZEDAŻY

System rozliczania umów sprzedaży i przetwarzania informacji o sieci handlowej.

1

Moduł “Firmy”

Moduł do gromadzenia informacji o firmach tworzących rozliczaną sieć handlową: dane adresowe, dane kontaktowe, pola opisowe, określenie pełnej nazwy firmy oraz nazwy skróconej potrzebnej do raportów, inne informacje według bieżących wymagań

 • Informacje o utworzeniu, modyfikacji, danych zmienianych historycznie.
 • W module widoczne są inne informacje systemu przyporządkowane do danej firmy, tj.: należące do firmy punkty sprzedaży (POS), sprzedawcy objęci rozliczeniem prowizyjnym oraz umowy podpisane za pośrednictwem personelu danej firmy.
2

Moduł „POS”

Moduł do gromadzenia informacji o POS (punkt obsługi sprzedaży): dane adresowe, dane informacyjne, dane kontaktowe, pola opisowe, status POS (aktywny, nieaktywny), data uaktywnienia i ewentualnej deaktywacji, typ partnera, miejscowość działania, inne.

 • W module widoczne są relacje POS do firmy ją prowadzącej, lista sprzedawców, umów sprzedaży, historii działań sprzedażowych.
 • Określenie parametrów do obliczania prowizji dla POS, progi procentowe, zasady prowizji historycznej dla zmian przypisania POS do firm, reguły premiowania według rodzajów sprzedaży (nowy klient, sprzedaż do istniejącego klienta, inne)
 • Informacje o utworzeniu, modyfikacji, danych zmienianych historycznie.
3

Moduł “BOKB”

Moduł do gromadzenia informacji o BOKB – Biura Obsługi Klienta Biznesowego: dane opisowe BOKB, dane kontaktowe, daty autoryzacji oraz deautoryzacji i inne.

 • Widoczne są przypisania sprzedawców i doradców biznesowych do BOKB, umowy sprzedaży podpisane w wyniku ich działań, historia działań sprzedażowych (spotkania, rozmowy, e-maile).
 • Parametry i reguły premiowania BOKB w zależności od osiągnięcia określonych wskaźników efektywności sprzedaży.
4

Moduł “Sprzedawcy”

Moduł do gromadzenia informacji o sprzedawcach w salonach POS oraz doradcach klientów biznesowych: dane opisujące sprzedawcę, dane kontaktowe, daty autoryzacji oraz deautoryzacji, typ sprzedawcy/partnera, podległość sprzedawców wobec firm i POSów i inne.

 • W module widoczne są umowy przypisane do sprzedawców, historia działań sprzedażowych.
 • Określenie parametrów do obliczania prowizji dla sprzedawcy, progi procentowe, reguły premiowania sprzedawców według rodzajów sprzedaży (nowy klient, sprzedaż do istniejącego klienta, inne)
 • Informacje o utworzeniu, modyfikacji, danych zmienianych historycznie.
5

Moduł „Umowy”

Moduł przetwarzania informacji na temat umów sprzedaży zrealizowanej za pomocą rozliczanej sieci handlowej.

 • Mechanizm importu umów z pliku tekstowego z możliwością dostosowania do wymagań operatora co do formatu i układu danych – wypełnienie danych podstawowych zawartych w umowach – ID sprzedawcy, dane klienta, numer umowy, daty, produkty, parametry produktów, inne
 • Podczas importu umów następuje automatyczne ich przypisywanie umów do konkretnych elementów struktury sieci handlowej: firmy, POS, BOKB, doradcy biznesowego lub sprzedawcy w POS.
 • Automatyczne przypisywanie prowizji dla każdej importowanej umowy na podstawie reguł oraz parametrów konfiguracji systemu.
 • Dodatkowe informacje wypełniane są po imporcie na poziomie umowy np. stałe parametry premiowania i prowizji.
 • Informacje o utworzeniu, modyfikacji, danych zmienianych historycznie.
6

Moduły dodatkowe

 • Kalendarz działań handlowych
 • Dziennik działań handlowych: formularze do wprowadzania, wyszukiwania i raportowania dziennika aktywności handlowców typu: rozmowy telefoniczne, spotkania, notatki, pliki załączników, e-maile, projekty, zadania projektowe, pojedyncze zadania handlowców (planowane i wykonane).
 • Dokumenty przechowywane w systemie na poziomie poszczególnych umów (skany, notatki, protokoły, inne), na poziomie firm, POS, BOKB (umowy o współpracy, NDA, inne), na poziomie sprzedawców i doradców biznesowych (dokumenty kadrowe, raporty wydajności pracy, inne)
7

Prowizja za sprzedaż

 • Obliczanie prowizji dla sprzedawców i doradców biznesowych za realizację procesu sprzedaży zakończonej podpisaniem umów udokumentowanych w pliku od operatora importowanych do systemu
 • Reguły obliczania prowizji wg danych z umowy i konfiguracji, wg typu sprzedaży (nowa sprzedaż, przedłużenie umowy), typu partnera, innych wg wymagań
 • Prowizja stałoprocentowa lub progi procentowe prowizji w zależności od realizacji wskaźników efektywności danego sprzedawcy lub całego POS/BOKB
 • Flagowanie Firm traktowanych specjalnie (VIP, test, zagrożone, inne) które będą traktowane na specjalnych zasadach w regułach obliczeniowych.
 • Zmienny horyzont czasowy analizy sprzedaży (do kilku miesięcy wstecz),
8

Premie dla sprzedawców i doradców biznesowych

 • Konfiguracja wielu rodzajów premii – stałych, wynikających z warunków umowy o współpracy z doradcą/sprzedawcą (np. wykonanie planu) lub uruchamianych czasowo, np. konkursów, premii motywacyjnych itp.
 • Obliczanie premii dla sprzedawców i doradców biznesowych w wysokości zależnej od wykonania wskaźników efektywności (uzależnionych od rodzaju sprzedaży i innych parametrów konfiguracyjnych).
 • Reguły obliczania premii zgromadzone na poziomie pojedynczej umowy, całości konfiguracji systemu, wg typu sprzedaży (nowa sprzedaż, przedłużenie umowy), typu partnera, innych wg wymagań
 • Flagowanie Firm traktowanych specjalnie (VIP, test, zagrożone, inne) które będą traktowane na specjalnych zasadach w regułach obliczeniowych.
 • Zmienny horyzont czasowy analizy sprzedaży (do kilku miesięcy wstecz)
9

Generowanie comiesięcznych raportów dla sieci handlowej

 • Generowanie comiesięcznych lub kwartalnych raportów prowizyjnych dla Firm realizujących sprzedaż w sieci handlowej
 • Raporty prowizyjne są podstawą wystawienia faktur prowizyjnych przez Firmy
 • W raportach wyszczególniono składniki (rodzaj prowizji/premii) oraz podzielono informacje na POS oraz BOKB i doradców prowadzących działalność gospodarczą.
 • Raporty zawierają podział informacji na poszczególnych sprzedawców POS co ułatwia ich premiowanie w ramach Firm.
10

Raporty zarządcze, kontrola marży

 • Tabela przestawna przedstawiająca zestawienie szczegółowej informacji na temat wysokości przychodów (od operatora) i kosztów (prowizje i premie dla sieci handlowej), osiągniętej marży kwotowo lub procentowo, w wielowymiarowym układzie, wg umów, jednostek organizacyjnych sieci handlowej (firm, POS, BOBK), wg sprzedawców, doradców biznesowych, w przekroju czasu; miesiącami lub zagregowane kwartalnie lub rocznie

Start typing and press Enter to search